Algemene voorwaarden

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Reeuwijkse Plassenloop: De organisatie van de Reeuwijkse Plassenloop.
  • Organisator: Atletiekvereniging Sportclub Reeuwijk te Reeuwijk.
  • Evenement: Het door de organisator te organiseren hardloop evenement genaamd ‘De Reeuwijkse Plassenloop’;
  • Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich middels https://inschrijven.nl heeft inschreven voor de Reeuwijkse Plassenloop en de natuurlijke persoon die zich via de na-inschrijving op de dag van de Reeuwijkse Plassenloop heeft ingeschreven voor de Reeuwijkse Plassenloop.
  • Loopreglement: Het tot deze algemene voorwaarden behorende loopreglement bij het evenement; 

Toepasselijkheid:
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Reeuwijkse Plassenloop met een deelnemer heeft afgesloten.
3. De Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende reglement. 

Portretrecht: 
4. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Reeuwijkse Plassenloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Persoonsgegevens:
5.
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Reeuwijkse Plassenloop opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het inschrijven voor het Evenement toestemming aan de Reeuwijkse Plassenloop tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door De Reeuwijkse Plassenloop, waarna De Reeuwijkse Plassenloop dat verzenden zal stop zetten.
6. De Deelnemer verleent door het inschrijven voor het evenement toestemming aan De Reeuwijkse Plassenloop tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Aansprakelijkheid: 
7. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. 
8. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan De Reeuwijkse Plassenloop toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 
9. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van de Organisator worden aangenomen voor schade van de deelnemer is de aansprakelijkheid van de Organisator steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico. 
10. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
11. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

Deelname: 
12. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 
13. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde. 
14. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Annulering 
15. Indien het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. 

Inschrijvingsprocedure 
16. Inschrijving vooraf is mogelijk via website van De Reeuwijkse Plassenloop. Deelnemers dienen via de aangeboden betaalmethodes op de website bij inschrijving te betalen. Deelnemers kunnen zich ook nog op de dag zelf inschrijven tegen contante betaling bij de na-inschrijfbalie. 

Loopreglement van De Reeuwijkse Plassenloop 
Artikel 1: De Reeuwijkse Plassenloop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie. 
Artikel 2: De Reeuwijkse Plassenloop staat open voor hardlopers. Zij dienen het voor hen geldende parcours te volgen. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler, of met een hond, buggy, baby jogger of ander baby-vervoersmiddel. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij een uitzondering op deze regel mogelijk is. Neem hiervoor contact op met de organisatie van dit evenement. 
Artikel 3: De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen. 
Artikel 4: De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.
Artikel 5: De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarnemingsysteem van MyLaps. 
Artikel 6: De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. 
Artikel 7: De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn. 
Artikel 8: Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, ongevouwen op de borst te dragen. 
Artikel 9: Na het vertrek van de startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer. 
Artikel 10: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.